اين شرکت ازطريق برگزاري کلاس ويا اعزام استاد به شرکت هاي همکار در زمينه آموزش مراکز مخابراتي نيز فعاليت دارد .

برخي از دوره هايي که توسط کارشناسان اين شرکت تدريس گرديده است :

برگزاري دوره آموزش مرکز تلفن MX-ONE جهت پرسنل مخابرات منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر
برگزاري دوره آموزش مرکز تلفن پاناسونيک جهت پرسنل مخابرات شرکت سپرده گذاري اوراق بهادار و تسويه وجوه
برگزاري دوره آموزش مرکز تلفن پاناسونيک جهت پرسنل مخابرات شرکت متانير تهران
برگزاري دوره آموزش مرکز تلفن پاناسونيک جهت پرسنل مخابرات اداره گاز بيرجند
برگزاري دوره آموزش مرکز تلفن پاناسونيک جهت پرسنل مخابرات اداره گاز سمنان
برگزاري دوره آموزش مرکز تلفن پاناسونيک جهت پرسنل مخابرات اداره گاز خراسان رضوي
برگزاري دوره آموزش مرکز تلفن پاناسونيک جهت پرسنل مخابرات پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد
برگزاري دوره آموزش مرکز تلفن پاناسونيک جهت پرسنل مخابرات نفت و گاز اروندان , خرمشهر
برگزاري دوره آموزش مرکز تلفن پاناسونيک جهت پرسنل مخابرات شرکت پارس سوييچ زنجان
برگزاري دوره آموزش مرکز تلفن پاناسونيک جهت پرسنل مخابرات شرکت مس سرچشمه
برگزاري دوره آموزش مرکز تلفن پاناسونيک جهت پرسنل مخابرات پتروشيمي شازند اراک
برگزاري دوره آموزش مرکز تلفن پاناسونيک جهت پرسنل مخابرات پالايشگاه آبادان
برگزاري دوره آموزش مرکز تلفن پاناسونيک جهت پرسنل مخابرات منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر
برگزاري دوره آموزش مرکز تلفن پاناسونيک جهت پرسنل مخابرات شرکت نفت اصفهان
برگزاري دوره آموزش مرکز تلفن پاناسونيک جهت پرسنل مخابرات شرکت نيروگاههاي استان خوزستان