توانايي اتصال دو عدد ترانك PRI و 112 عدد داخلي IP و 288 عدد داخلي آنالوگ را دارد .

امكان اتصال پاور بك آپ دارد .

اين مركز داراي 12 اسلات جهت كارت هاي مختلف مي باشد كه ميتوان در اين اسلات ها از كارت هاي ONS 24 پورت استفاده نمود .

در جهت جلوگيري از اكو , مركز مجهز به 128 كانال اكو كنسلر مي باشد .