كم ظرفيت ترين مركز از سري 3300 مايتل مي باشد كه نهايتا تا 150 داخلي را جوابگو مي باشد.

يك عدد سوييچ لايه 2 نيز در خود تعبيه دارد كه پروتكل 802.1Q را پشتيباني مي نمايد .