از يك كابينت تشكيل شده كه شامل قسمت هاي زير است :

1-      يك عدد كارت MC (MAIN CONTROLLER)

2-      4 عدد كارت Peripheral ( مشتركين آنالوگ و ديجيتال و ترانكهاي آنالوگ )

3-      2 عدد كارت DSU((PRI – BRI – CEPT